Nieuws » Enquete dorpsvisie

Beste dorpsbewoner(s),

De gemeente Oldambt heeft de vereniging dorpsbelangen Beerta gevraagd om een dorpsvisie te maken.

In een dorpsvisie staan aspecten die belangrijk zijn voor wonen en leven in Beerta; voor nu maar ook voor in de toekomst. Wat er in de dorpsvisie wordt opgenomen, wil de vereniging dorpsbelangen graag met u, als bewoner van Beerta, vormgeven.

Met deze huis-aan-huis enquête wil dorpsbelangen een beeld krijgen van uw ervaringen, wensen en ideeën over het wonen en leven in Beerta. Uw mening is belangrijk!

De enquête mag anoniem worden ingevuld en kan worden ingeleverd in de brievenbus van dorpsbelangen in de COOP. Inleveren kan tot 14 mei 2018!

Onder de inzendingen worden 3 COOP tegoedbonnen van €25 verloot!

Wilt u meedingen naar een van de 3 COOP tegoedbonnen? Vergeet dan niet hieronder uw contactgegevens te noteren:

tel: ___________________________  of mail: _______________________________________

Op de vragen in deze enquête bestaan geen ‘goede’ of  ‘foute’ antwoorden; als u de keuze lastig vindt, mag u meerdere antwoorden aankruisen, u mag  vragen overslaan die niet bij uw situatie passen of u kiest voor het best passende antwoord!

Het streven is om de enquêtegegevens te presenteren op de ledenvergadering en dorpenronde van 31 mei aanstaande.

Informatie over de vereniging dorpsbelangen, dorpsvisie en de enquête kunt u vinden op de website van dorpsbelangen Beerta (www.dorpsbelangenbeerta.nl).

Alvast bedankt voor uw medewerking,

Dorpsbelangen Beerta

Enquête BEERTA

1          Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden?

O alleenstaand

O tweepersoonshuishouden zonder (thuiswonende) kinderen

O eenoudergezin

O gezin met thuiswonende kinderen O 0 tot 4 jaar O 4 tot 12 jaar O 12 tot 18 jaar O ouder dan 18

O anders, _________________________________________________________________________

 

2          Bent u werkend:

O ja

O nee:                         O werkzoekend          O schoolgaand

O gepensioneerd       O afgekeurd

 

3          In wat voor woning woont u?

O koopwoning

O huurwoning

 

4          Hoe ervaart u het wonen in Beerta?

O ik woon graag in Beerta

O wonen in Beerta heeft voor- en nadelen

O ik vind wonen in Beerta niet fijn

 

5          Kunt u aangeven waarom u voor het gegeven antwoord op vraag 4 heeft gekozen?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

6          Heeft u plannen om te verhuizen?

O nee (ga door met vraag 8)

O ja, binnen nu en 2 jaar

O ja, maar pas over een aantal jaar

 

7          Waarom wilt u verhuizen? U mag meerdere antwoorden aankruisen.

O huidige woning is te groot

O huidige woning is te klein

O te veel tuin, te veel onderhoud

O woning is niet levensloopbestendig  / ik zou graag slaap- en badkamer beneden willen

O Beerta heeft mij niet genoeg te bieden

O slechte verstandhouding met buren

O anders, _________________________________________________________________________

 

8          Moeten er nieuwe woningen gebouwd worden?

O ja     (ga naar vraag 9)

O nee (ga naar vraag 10)

 

9          Als u bij vraag 8 ja heeft ingevuld; Wat voor soort woningen zouden er gebouwd moeten worden?

O huurwoningen voor senioren / alleenstaanden

O huurwoningen voor gezinnen

O huurwoningen voor starters

O koopwoningen voor senioren / alleenstaanden

O koopwoningen voor gezinnen

O koopwoningen voor starters

 

10        Bent u het eens of oneens met de stelling en wat zou u willen veranderen?

eens oneens Welke ideeën heeft u om dit te veranderen?
Dit is een dorp met veel saamhorigheid.
De mensen kijken nauwelijks naar elkaar om.
Ik vind het dorpsgevoel erg belangrijk.
Contacten leggen in het dorp is moeilijk.

 

11        Voelt u zich thuis in de straat of omgeving waar u woont?

O ja want, ________________________________________________________________________

O nee want, ______________________________________________________________________

 

12        Voelt u zich veilig in de straat of omgeving waar u woont?

O ja want, ________________________________________________________________________

O nee, meer aandacht voor:  ________________________________________________________________

 

13        Zijn er plekken in Beerta waar u liever niet komt?

O nee

O ja, namelijk: _____________________________________________________________________

 

14        Bij ja op vraag 13: Kunt u aangeven waarom u daar liever niet komt?  ____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

15        Als u gevoelens heeft van onveiligheid; Welke oplossingen ziet u, wat zou er volgens u moeten gebeuren?  ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 

16        Graag een kruisje zetten in de Ja-kolom als u een van onderstaande overlast situaties ervaart en schrijfruimte voor uw ideeën om de overlast te verminderen.

Ja Uw idee of oplossing voor het verminderen van de overlast:
Overlast van omwonenden / buren
Overlast van kinderen / jongeren
Verkeerssnelheid
Overlast van dieren
Vernielingen en vandalisme
Slecht onderhouden openbaar groen
Rommel op straat
Landbouwverkeer en vrachtwagens
Geluidsoverlast
Anders, namelijk:

 

 

17        Wat vindt u van de beschikbaarheid / verbindingen van het openbaar vervoer?

O prima

O slecht

O maak ik geen gebruik van

 

18        Wat vindt u van de voet- en fietspaden in de buurt?

O prima, er zijn voldoende voet- en fietspaden

O in slechte staat, met name (locatie):_________________________________________________

O ik mis voet- en fietspaden op de volgende locatie(s): ____________________________________

            ________________________________________________________________________________

 

19        Ervaart u knelpunten als het gaat om de verkeersveiligheid?

O nee

O ja, namelijk  (locatie, knelpunt en gewenste oplossing noteren):___________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

20        Wat vindt u van het wegenonderhoud (weg, voet- en fietspad) in Beerta?

O goed

O matig, namelijk: __________________________________________________________________

O slecht, namelijk: __________________________________________________________________

 

21        Wat vindt u van het groenonderhoud in Beerta?

O goed

O matig, namelijk: __________________________________________________________________

O slecht, namelijk: __________________________________________________________________

22        Uw suggesties voor verbeteringen van wegen- en groenonderhoud: _________________________ _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

De gemeente Oldambt heeft beleid t.a.v. plaatsing van kleine windmolens (max. 15m hoog) en zonnepanelen vastgesteld (info www.gemeente-oldambt.nl “inpassing zonneparken en kleine windmolens). De Groninger Energiekoepel werkt aan oprichting van een coöperatie (info www.greksite.wixsite.com of www.energieloket-groningen.nl).

23        Bent u voor of tegen plaatsing van kleine windmolens in de buitenruimte?

O ik ben voor de komst van kleine windmolens

O ik ben tegen de komst van kleine windmolens

 

24        Bent u geïnteresseerd in:

O ja, aanschaf van zonnepanelen op uw eigen woning

O ja, aanschaf van een kleine windmolen op eigen terrein

O ja, deelname aan aanschaf windmolen of zonnepanelen met een collectief of via een coöperatie

(samen met groep andere bewoners)

O nee, niet van toepassing

 

25        Bent u bereid om zelf te investeren en mee te betalen aan aanleg van snellere internet- verbindingen als een glasvezelinfrastructuur en een breedbandnetwerk?

O ja

O nee

 

26        Welke voorzieningen moet Beerta behouden of welke voorzieningen zijn gewenst?

O peuterspeelzaal                                                     O sportvereniging(en)

O basisschool                                                            O ijsbaan / -vereniging

O speeltuin Speulparadies                                         O pinautomaat

O voetbalkooi Speulparadies                                    O busverbinding

O markt                                                                     O supermarkt

O voetbalveld /kantine THOS                                               O tandarts

O kapper                                                                    O huisarts

O café                                                                        O haven(s)

O restaurants, snackbar  en afhaal                           O sociaal loket, spreekuur

O steunstee                                                               O buurthuis

O zorginstellingen                                                     O kerk

O andere voorziening(en), namelijk: ____________________________________________________________________

27        Bent u tevreden over de speelvoorzieningen in Beerta?

O nee (ga naar vraag 26)

O ja     (ga naar vraag 27)

O maak ik geen gebruik van (ga naar vraag 27)

28        Bij nee op vraag 26: Waarover bent u niet tevreden en zou u verbeterd willen zien?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

29        Heeft u weleens te maken met een van onderstaande problemen als u naar een (sport) vereniging

of activiteit wilt? U mag meerdere keuzes aankruisen.

O nee, ik ervaar geen problemen                                        O ik heb geen vervoer                                               O ik heb niemand om mee te gaan

O de tijden zijn niet praktisch                                               O de kosten zijn te hoog

O slecht toegankelijk voor slecht ter been / rolstoel           O te weinig parkeerplaatsen

O er komen geen mensen van mijn leeftijd                         O ik voel mij niet welkom

O ik ga niet naar (sport) vereniging                                     O ik doe niet mee aan activiteiten

30        Heeft u behoefte aan activiteiten?

O nee, ik heb geen behoefte

O er is voldoende aanbod

O ja, ik zou graag (noteer uw wensen en ideeën): ________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

31        Vindt u het hebben van een buurthuis of ontmoetingsruimte belangrijk voor de gemeenschap?

O ja

O nee

 

32        Om de kerk in Beerta te kunnen behouden is er een plan om de kerk te verbouwen tot brasserie met B&B en een buurthuisfunctie voor het dorp te creëren (info over het plan: www.dorpsbelangenbeerta.nl). Vindt u de kerk geschikt als alternatief voor een buurthuis?

O geen mening

O ja, de kerk zou kunnen dienen als buurthuis

O nee, geen behoefte aan buurthuis

O nee, maar ik heb een suggestie voor ander locatie: _______________________________________

 

33        Zou u op vrijwillige basis zich willen inzetten voor de gemeenschap of voor iemand in uw dorp?

O nee

O dat doe ik al

O ja, ik heb interesse in een bestuursfunctie bij club of vereniging

O ja, ik wil wel helpen bij activiteiten (vb. kerk, OBS, Dickens Day, speeltuin, 4 en 5 mei)

O ja, ik wil wel helpen schoonmaken (kerk)

O ja, ik wil iemand anders wel helpen (boodschap, brengen en halen, bezoeken)

O ja, ik wil wel helpen bij tuinonderhoud als iemand dat zelf niet meer kan

-> Bij ja: ik ben bereikbaar op tel.nr .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

34        De uiteindelijke dorpsvisie geeft een beeld van hoe Beerta er over 10 jaar uit ziet. Wat moet er volgens u zeker in de dorpsvisie staan? Is er iets niet genoemd wat voor u belangrijk is?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Reacties zijn gesloten.

2011-2015 © Vereniging van Dorpsbelangen "Houd Beerta Leefbaar"     disclaimer  |  info@dorpsbelangenbeerta.nl